Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Fundacja ,,Widzieć i Wiedzieć Więcej’’ została wpisana do KRS dn. 25.09.2015 r. Powstała w inicjatywy rodziców mających dzieci niewidzące i słabo widzące. Aktualnie na rzecz Fundacji działają 24 osoby, w tym wolontariusze. Celem Fundacji jest: 1. podejmowanie wymaganych działań na rzecz diagnozy medycznej i psychopedagogicznej osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) niepełnosprawnych wzrokowo, 2. wszechstronne działania na rzecz wspomagania rozwoju, edukacji, rehabilitacji, terapii, socjalizacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową (niewidomych, słabo widzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową), 3. wspomaganie i pomoc instytucjom oraz organizacjom funkcjonującym w obszarze rehabilitacji, opieki, kształcenia i wychowania, aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzrokową, 4. wspieranie i pomoc rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne wzrokowo oraz mającym niewidomego lub słabo widzącego członka, 5. działanie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób dorosłych niepełnosprawnych wzrokowo, 6. pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu pracy przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową oraz w awansie w miejscu pracy, 7. pomoc rzeczowa i informacyjna osobom niepełnosprawnym wzrokowo znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i osobistej, 8. działania na rzecz ochrony zdrowia ludzi z niepełnosprawnością wzrokową, 9. działania na rzecz aktywizacji kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne wzrokowo, 10. popularyzowanie wiedzy na temat niepełnosprawności wzrokowej i możliwości osób niepełnosprawnych wzrokowo, 11. działania na rzecz zmiany postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową i poszanowania ich praw, 12. działania na rzecz wsparcia technicznego ułatwiającego osobom niepełnosprawnym wzrokowo ich codzienne życie. W roku 2016 – z racji stosunkowo krótkiego istnienia – poza działalnością doradczą, konsultacyjną, promującą problematykę niepełnosprawności wzrokowej i Fundację wykonano jeden projekt pt. .,[MY+WY=MYRAZEM1” – przygotowany z programu: Z „MIGi – fundusz wsparcia” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie. Zasadniczym celem projektu było przeprowadzenie akcji promującej Fundacje, jej misję, cele, zakres działań, sposoby realizacji zakładanych celów, jak również popularyzacja problemów doświadczanych przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową, ze sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową wśród mieszkańców miasta Olsztyna, a szczególnie samych osób niepełnosprawnych, rodziców mających niepełnosprawne dzieci, nauczycieli, nauczycieli akademickich, lekarzy, studentów. W planach na przyszłość jest organizacja letnich turnusów rehabilitacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową.

Członkowie Danuta Król - Prezes Rady Fundacji, prof. dr hab. Marzenna Zaorska - fundator, Joanna Wasiłowicz - fundator

Dane kontaktowe

Adres
ul. Kanarkowa 30, 11-041 Olsztyn
Telefon
501-772-082, 502-032-690
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109

Biuro projektów Ostróda

Centrum Użyteczności Publicznej
Powiatu Ostródzkiego
ul. Jana III Sobieskiego 9, pok. nr 121
14-100 Ostróda

Biuro projektów Gdańsk

Aleja Jana Pawła II 20,
pok. nr 323, 324 (III piętro)
80-462 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815