Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W WARMIŃSKO-MAZURSKIM SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 października 2020

W związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19,
ustala i dostosowuje się procedury obowiązujące w pomieszczeniach Warmińsko-Mazurskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych do zwiększonego reżimu sanitarnego.

Pod pojęciem „Pracownik” rozumie się osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę
oraz inną umowę cywilnoprawną, w tym umowę zlecenia, umowę o współpracy, umowę o
dzieło, jeśli realizacja tej umowy wiąże się z wykonywaniem obowiązków na rzecz Pracodawcy
w miejscu ich stałego wykonywania wyznaczonym przez Pracodawcę.

I. OBOWIĄZKI PRACODAWCY
1. Pracodawca zapewnia:
 Środki ochrony osobistej – maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki, środki do
dezynfekcji rąk i środowiska pracy, środki do pomiaru temperatury
 Środki ochrony zbiorowej – wyznaczenie miejsca pracy i przestrzeni między
pracownikami
 Środki organizacyjne – praca zdalna lub w układzie hybrydowym wg.
ustalonego grafiku

2. Przekazywanie informacji o procedurach poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej www.wmson.pl

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. Pracownik ma obowiązek przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz
obostrzeń aktualnie obowiązujących w przestrzeni publicznej ogłoszonych w naszym
kraju oraz zasad zachowania ograniczonego kontaktu z innymi osobami w celu
ograniczenia transmisji choroby na innego pracownika.

2. Wchodząc na teren pomieszczeń WMSON pracownik dezynfekuje ręce.
3. Na terenach wspólnych (korytarz, toaleta) oraz podczas spotkań z innymi
pracownikami, pracownik ma zakryty nos i usta maseczką ochronną/przyłbicą. Podczas
pracy pracownik może nie korzystać z maseczki, jednak zaleca się jej używanie dla
zachowania środków bezpieczeństwa.
4. Pracownik pracuje zgodnie z grafikiem zaakceptowanym przez Pracodawcę.
5. W jednym pomieszczeniu WMSON mogą pracować maksymalnie 2 osoby. W mini
świetlicach oraz pomieszczeniach przeznaczonych na spotkania, w jednym momencie
może przebywać maksymalnie 6 osób.
6. Pracownik przemieszcza się po biurze zachowując bezpieczną odległość i dystans co
najmniej 1,5 m od innej osoby.
7. Pracownik często myje ręce oraz wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
8. Pracownik dezynfekuje wszystkie powierzchnie dotykowe (m.in. biurko, klawiatura,
myszka, telefon, drukarka, włączniki światła) w zależności od częstotliwości ich
używania, jednak nie rzadziej niż raz po zakończeniu pracy.
9. Podczas spotkań z uczestnikami projektów oraz innymi osobami z zewnątrz, należy
zachować szczególną ostrożność, pracując w maseczce/przyłbicy. Po każdej wizycie
należy zdezynfekować blat oraz ręce.
10. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub choroby COVID-19
pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Pracodawcę.

III. PRACA BIURA WMSON W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
1. Wejście dla osób z zewnątrz zostanie wyposażone w środki do dezynfekcji rąk.
2. Wchodząc do pomieszczeń WMSON osoby z zewnątrz mają zakryty nos i usta.
3. Instrukcje bezpiecznego postępowania w czasie pandemii COVID-19 zostaną
umieszczone na korytarzu i w innych miejscach wspólnych.

IV. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
WIRUSEM SARS CoV-2 LUB CHOROBY COVID-19
1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 lub
choroby COVID-19:
 zgłasza fakt Pracodawcy oraz stosuje się do instrukcji Ministerstwa Zdrowia i
GIS, tzn. zawiadamia odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne
 powiadamia Pracodawcę o ustaleniach podjętych przez służby s sanitarnoepidemiologiczne

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania.

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

14.10.2020r. Andrzej Karski

data i podpis Prezesa

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID WMSON (pdf)

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815