Szkolenia NGO – Informacja o projekcie

Projekt „NGO – równorzędny partner w procesie stanowienia prawa”

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Obszar realizacji: cała Polska

Celem projektu jest nabycie kompetencji eksperckich w zakresie procesu legislacji i stanowienia prawa przez 135 (81K, 54M) przedstawicieli 80 organizacji pozarządowych działających na terenie Polski poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, indywidualne doradztwo oraz wsparcie w postaci bazy wiedzy.

Cel szczegółowy: wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym, poprzez oczekiwane efekty:

  • nabycie przez uczestników projektu umiejętności samodzielnego wykonywania czynności dotyczących uczestnictwa w procesie legislacji, w tym wiedzy w zakresie monitoringu prac legislacyjnych, analizy projektów aktów prawnych, formułowania stanowisk konsultacyjnych;
  • skuteczne reprezentowanie i obrona interesów publicznych istotnych dla danej organizacji reprezentującej określone grupy interesu;
  • znajomość stron organów administracji publicznej z punktu widzenia procesu legislacji;
  • zwiększenie wiedzy w zakresie kluczowych źródeł prawa, pojęć prawnych, ekonomii, finansów przedsiębiorstw, gospodarki.

Wartość projektu: 859 350,00 zł., w tym dofinansowane ze środków europejskich: 724 260,18 zł.

Grupa docelowa: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.02.2003r. o działalności pożytku publicznego działające na terenie Polski.

W ramach projektu z oferowanego wsparcia skorzysta 150 (90K, 60M) przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj. osoby zatrudnione w organizacji na umowę o pracę, na podstawie umów cywilno-prawnych, wolontariusze oraz ich członkowie.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

  • 32 h szkolenia w zakresie stanowienia prawa
  • 3 h zegarowe indywidualnego doradztwa
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • wyżywienie podczas szkoleń
  • w przypadku osób spoza miejsca realizacji szkolenia: zwrot kosztów dojazdu, nocleg
  • w przypadku osób z niepełnosprawnościami: wsparcie asystenckie w postaci tłumacza języka migowego, asystenta osobistego, etc. (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby)

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Program szkolenia