Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Głównym celem zadania  jest zwiększenie samodzielności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez usługi asystenta osobistego OzN i rozpowszechnianie tych usług na terenie województwa warminsko-mazurskiego. Wsparciem będą objęte osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością, ze znacznym i umiarkowanym stopniem, np.:  osoby z niepełnoprawnością intelektualną w celu przygotowania do pełnienia określonych ról społecznych, odpowiednio do ich możliwości; osoby z niepełnosprawnością ruchową w celu umożliwienia dostępu uczestniczenia w życiu społecznym oraz w dostępie do edukacji, pomoc w codziennych czynnościach życiowych; osoby niewidome i słabowidzące – wsparcie w charakterze przewodnika osoby niewidomej, ułatwienie lokomocji; osoby z zaburzeniami psychicznymi – ponowne włączenie w życie społeczne po przebytych incydentach chorobowych. Usługi będą realizowane wg indywidualnych potrzeb OzN, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin dla dorosłych do 60g/mies, dzieci do 30g, nie więcej niż 60 godzin we wszystkich programach/projektach.

Poprzez świadczenie usług asystenckich pomożemy uczestnikom rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych, ułatwimy wykonywanie codziennych czynności zgodnie z ideą niezależnego życia.

Minimum 70% uczestników będą stanowiły OzN wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami z mobilnością i komunikacją. Usługa asystencka umożliwi uczestnikom korzystanie z tak podstawowych praw obywatelskich jak dostęp do edukacji, kultury, do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Zakładamy, że większość z nich dzięki pomocy asystentów będzie w stanie zwiększyć swoją samodzielność. Wsparcie asystenckie powoduje widoczne i trwałe zmiany życiowej postawy OzN – wzrost poziomu asertywności, pewności siebie, zwiększoną motywację do pracy, kształcenia ustawicznego, kontaktów społecznych, etc. Spodziewane zmiany funkcjonowania w środowisku to: – rozwój kompetencji społecznych, tj. zwiększenie poprawnych relacji z otoczeniem poprzez wspieranie przez asystenta osobistego OzN w kontaktach społecznych, m.in. na terenie placówek kulturalnych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, podczas dodatkowych kursów, rehabilitacji oraz pomocy w przemieszczaniu się po mieście, – rozwój poczucia bezpieczeństwa, a tym samym minimalizowanie poczucia lęku przed otoczeniem oraz w obliczu nowych sytuacji, m.in. dzięki powyższym działaniom oraz wspólnemu spędzaniu czasu wolnego, – poprawa w przyswajaniu wiedzy oraz koncentracji, poprzez wspieranie OzN przez asystenta podczas zajęć edukacyjnych, – rozwój motywacji do podejmowania działań w kierunku aktywizacji społecznej – włączania się do otoczenia, m.in. dzięki wspieraniu i zachęcaniu ON do udziału w imprezach kulturalnych, – rozwój samodzielności, m.in.: w zakresie samoobsługi, w podejmowaniu decyzji, w poruszaniu się po mieście. Usługa AOON umożliwi OzN aktywne życie, a także ułatwi rehabilitację społeczną i zawodową, usprawni ich i usamodzielni. Dzięki bezpłatności usługi AOON dostępna dla wszystkich potrzebujących wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w obszarach:

  • poprawy jakości i samodzielności życia osób z niepełnosprawnościami;
  • wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • pomocy w dostępie do wydarzeń społecznych, imprez kulturalnych, sportowych itp.;
  • dążenia do poprawy funkcjonowania osób w ich najbliższym środowisku.

Obecnie Programem objętych jest 18 osób, w tym 2 dzieci w wieku do 16 roku życia, zgodnie z wymogami Programu.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)

 

Karta zgłoszeniowa

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815