Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

BIURO KARIER IV – trwa rekrutacja do nowej edycji projektu.

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych  zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie realizowanym na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w trzech etapach od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2027 r.

 

Cel projektu:

Celem projektu realizowanego w okresie trzech lat jest wzrost aktywności zawodowej 198 osób niepełnosprawnych (ON) z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim (nie więcej niż 20% BO) stopniem niepełnosprawności z terenu województw: warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

 

Cele szczegółowe to:

a) zatrudnienie min. 50 ON (25% BO),

b) szkolenia zawodowe 30 ON,

c) staże zawodowe 12 ON,

d) udział 72 ON w warsztatach kompetencji cyfrowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Beneficjentami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , pozostające bez zatrudnienia i które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni).

Charakterystyka projektu:

W ramach działań projektu BIURO KARIER IV na terenie 2 województw /warmińsko-mazurskiego i pomorskiego/ będziemy  kontynuować prowadzoną od lat aktywizację zawodową ON poprzez działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, dotyczące wsparcia w wejściu ON na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego.

Biuro Karier umożliwi swymi działaniami:

a/ analizę istniejących rozwiązań na rynku pracy dla ON, w tych nowych rozwiązań związanych                           z cyfryzacją życia codziennego i zawodowego

b/ rozpoznanie możliwości, umiejętności ON, w tym w zakresie kompetencji cyfrowych

c/ ocenę stanu gotowości ON do wejścia na otwarty rynek pracy,

d/ utworzenie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań dla ON,

W ramach przedstawianego projektu realizowane będą następujące etapy wsparcia:

 1. Działanie informacyjno-promocyjne i rekrutacja z wykorzystaniem również cyfrowych kanałów dostępnościowych.
 2. Poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe dla zrekrutowanych uczestników projektu.
 3. Przygotowanie IPD – planów drogi życiowej i zawodowej.
 4. Pomoc we wdrożeniu IPD poprzez zorganizowanie szkoleń, wsparcia aktywizującego zawodowo i społecznie, w tym warsztaty kompetencji cyfrowych (kompetencje cyfrowe są niezbędną umiejętnością w aktualnej rzeczywistości) .
 5. Wsparcie pośrednika pracy – aktywne poszukiwanie pracy na rynku, budowanie relacji ze środowiskiem biznesu promujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
 6. Monitoring sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu.
 7. Udział 72 beneficjentów w warsztatach kompetencji cyfrowej oraz wsparcie w zakresie tworzenia profili zawodowych beneficjentów w social media
 8. Szkolenia zawodowe dla 30 ON
 9. Staże zawodowe dla 12 ON
 10. Pakiety aktywizacyjne dla 66 ON, służące niwelowaniu bariery związanej z niskim statusem ekonomicznym utrudniającym wejście na rynek pracy.
 11. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych wnioskodawcy, social media.

Działania w projekcie oparte będą na pracy zespołów Biur Karier w Olsztynie i Gdańsku prowadzonych przez WMSON oraz wsparcia wolontarystycznego.

Projekt zgodny z wdrażaną w Polsce Konwencją ONZ o prawach ON art. 27 Praca i zatrudnienie.

Działania projektowe są oparte na pracy doświadczonych zespołów Biur Karier w Olsztynie i Gdańsku.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Formularz zgłoszenia można wypełnić i złożyć w biurach projektu lub wysłać drogą elektroniczną.

Plakat Biuro Karier IV trwa rekrutacja do projektu

 

 

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815