Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Centrum Aktywności

Celem „Centrum Aktywności” jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu większej samodzielności, aktywności społecznej i osiągnięcie gotowości podjęcia aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod. Koncepcja projektu „Centrum Aktywności” oraz „Centrum Aktywności II” opiera się na innowacyjnym modelu „Trener/trenerka Aktywności” wypracowanym i sprawdzonym przez Fundację Eudajmonia na Dolnym Śląsku.

CENTRUM AKTYWNOŚCI zostało powołane przez Sejmik na początku 2015r, obecnie rozwijamy jego działalność poprzez Projekt pt. „Centrum Aktywności” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i aktywności w życiu w wymiarze społecznym i zawodowym 60 osób (w tym 70% ON) w wieku 18-64 lata zamieszkujących Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki, nidzicki i mrągowski poprzez realizację usług aktywnej integracji społeczno – zawodowej w ramach istniejącego Centrum Aktywności jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Działania w ramach projektu.

Usługi aktywnej integracji – wsparcie trenera aktywności:

Głównym celem jest indywidualna aktywizacja społeczno – zawodowa z uwzględnieniem specyficznych możliwości i potrzeb uczestników poprzez opracowanie i realizowanie Indywidualnego Planu Rozwoju.

Usługi aktywnej integracji – doradztwo psychologiczne, całożyciowe – indywidualne i grupowe, zajęcia poza placówką, pakiet aktywizujący:

Doradztwo indywidualne w zależności od potrzeb świadczone przez doradcę całożyciowego oraz psychologa.

Warsztaty grupowe realizowane przez doradcę całożyciowego oraz psychologa.

Wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno – zawodowymi.

Pakiet aktywizacyjny: określona pula środków, z której można sfinansować zakup produktów lub usług (dietetyk, wizażysta, zdjęcia do dokumentów, itp.).

Usługi aktywnej integracji – szkolenia, staże, wsparcie pracodawców:

Indywidualne szkolenia zawodowe dla uczestników o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Staże zawodowe (3-6 m-cy) dla uczestników o bardzo małym doświadczeniu zawodowym.

Konsultacje dla pracodawców dotyczące tworzenia miejsc pracy, dostosowania stanowisk.

Grupą docelową projektu są :

  • osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne – wg przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • osoby w wieku aktywności zawodowej.

 

Harmonogram wsparcia

Biuro Projektu:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.103,
10-575 Olsztyn, e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01,
kom. 504 22 55 95.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania: 1 171 858,80 zł

Wkład Unii Europejskiej: 1 048 864,98 zł

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815