Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych VII

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie samodzielności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Dodatkowym wsparciem jest psycholog i doradca całożyciowy. Poprzez te działania pomagamy uczestnikom rozwijać  umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych.

UCZESTNICY: Pełnoletnie osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) – 40 ON oraz osoby do 18 r.ż. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).

OKRES REALIZACJI: kwiecień 2024 r. – marzec 2025 r.

MIEJSCE DZIAŁAŃ: miasto Olsztyn, powiat olsztyński i ostródzki.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to osoba, która towarzyszy ON w pokonywaniu ich życiowych trudności i realizacji indywidualnych celów rozwojowych, wspierając ON w wykonywaniu codziennych czynności, których nie jest w stanie zrealizować samodzielnie ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Umożliwia maksymalne, samodzielnie funkcjonowanie klienta w środowisku. Wsparcie AOON należy rozumieć poprzez działanie w kilku obszarach, zaznaczyć należy, że wybór działań zależał będzie od indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.

Projekt jest rozwinięciem wcześniejszych działań WMSON i zakłada rozpoczęcie na terenie trzech powiatów (m. Olsztyn, powiat olsztyński oraz ostródzki) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie usług wspierających.

Asystentura ma być kompleksowa oraz odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb ON. Idea asystentury jest koncepcją niezależnego życia ON, zakłada wspieranie osób niepełnosprawnych w takim stopniu i zakresie, by osoby te uzyskały możliwie największą kontrolę nad stylem własnego życia. Jest procesem, który ma sprzyjać niezależności życiowej ON poprzez wyrównywanie szans. Zakładamy, że usługi oferowane w trakcie trwania projektu będą świadczone w systemie ciągłym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO.

Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych pracuje 5 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 16.00 przez 12 miesięcy w roku. Asystenci świadczą usługi 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-20.00 (poniedziałek-piątek) oraz w koniecznych i wyjątkowych sytuacjach w soboty i niedziele (sporadycznie). Wsparcie psychologa i specjalisty całożyciowego świadczone jest w Centrum Asystentury Osobistej w miarę potrzeb BO oraz w nagłych przypadkach w trybie interwencyjnym. Całościową opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje specjalista ds rehabilitacji społecznej/superwizor poprzez organizowanie pracy zespołu, zapewnienie ujednolicenia jakości usług we wszystkich obsługiwanych powiatach, właściwego obiegu dokumentacji merytorycznej. W realizacji projektu wykorzystane zostaną sprawdzone już w Polsce metody i narzędzia, w tym innowacyjnego modelu Centrum Asystentury Społecznej dla NGO i JST, Fundacja IMAGO, MOPS Bielsko-Biała, Limes, 2015, Podręcznik organizacji.

CZYM SĄ USŁUGI ASYSTENCKIE?
Usługi asystenckie są wsparciem, mającym na celu kompensacje trudności w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie informacji, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Praca asystenta może obejmować pomoc w:

 • przemieszczaniu się w wybrane miejsce
 • skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem
 • załatwianiu spraw codziennych i urzędowych
 • korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej
 • aktywizacji zawodowej
 • korzystaniu z różnych źródeł informacji, w czytaniu, prowadzeniu korespondencji
 • korzystaniu z dostępnych na rynku form wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej.

GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA:

 1. Obszar aktywizacji społecznej i kulturalnej: wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego; pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, w powrocie do domu; wspólna aktywność rekreacyjna; towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w wydarzeniach kulturalnych: w wyjściach do kin, teatrów, na wystawy; pomoc w przemieszczaniu się po mieście mająca na celu samodzielne opanowanie trasy;
 2. Obszar wspomagania w edukacji i rehabilitacji: pomoc „techniczna” podczas zajęć edukacyjnych (zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej), mające na celu podtrzymywanie koncentracji, poczucia bezpieczeństwa, pomoc w rozwoju: zainteresowań, umiejętności planowania i organizacji czasu, przestrzegania zasad: praw i obowiązków obowiązujących w danej placówce, pomoc w dotarciu do lekarza, na rehabilitację; pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych (np. w dziekanacie, w sekretariacie), pomoc w przemieszczaniu się po terenie placówki, pomoc w gromadzeniu wiadomości, m.in. pomoc w gromadzeniu materiałów, korzystania z biblioteki, redakcji tekstów.
 3. Pozostałe obszary wspomagania: pomoc w przemieszczaniu się w terenie, wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dotarciu na aktywizujące zajęcia/spotkania, samokształcenie, kursy, itp.

Asystent osobisty  podpisuje z uczestnikiem projektu kontrakt opisujący planowane wsparcie. Kontrakt obejmuje m.in:

 • planowany grafik pracy, dostosowany do potrzeb uczestnika i wynosi średnio 8-12 godzin miesięcznie,
 • indywidualne obszary wsparcia,
 • miejsca pracy asystenta (np. dom, szkoła, inne).

Wsparcie będzie zapewnione w sytuacjach, gdy nie jest zapewnione przez inne instytucje, organizacje.

FORMA WSPARCIA – USŁUGA TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Zadaniem asystenta – tłumacza języka migowego jest pomoc osobie niesłyszącej w skutecznej komunikacji z otoczeniem nie znającym języka migowego.

Obszar wspomagania – tłumaczenie na język migowy i z języka migowego na polski w różnych sytuacjach życiowych, np.:

 • Życie codzienne – podczas zajęć aktywizujących, załatwiania spraw administracyjnych, zajęć rehabilitacyjnych, samokształcenia, kursów, wydarzeń społecznych, kulturalnych,
 • Służba zdrowia – tłumaczenie podczas wizyt lekarskich, badań (np. rezonansu magnetycznego, tomografu), wizyta u psychologa lub psychiatry, pobyt szpitalny, itp.
 • Szkolnictwo: tłumacz umożliwia pełny i aktywny udział niesłyszącego rodzica w zebraniach szkolnych, zapewnia dostęp do informacji na temat sukcesów bądź porażek edukacyjnych dziecka, życia szkoły.

Wsparcie może być zapewnione w sytuacjach, gdy nie jest zapewniona usługa tłumacza języka migowego, np. przez placówkę, instytucję, szkołę, przychodnię, itp.

Usługa asystentury osobistej umożliwi uczestnikom projektu bardziej aktywne życie, a także ułatwi rehabilitację społeczną i zawodową, zwiększy samodzielność. Wartością dodaną będzie przejście części uczestników na etap aktywizacji zawodowej.

Rekrutacja do projektu w terminie 01.04.2024 – 30.08.2024r.

Biuro projektu w Olsztynie: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, pok. 107

tel./faks 89 523 84 01, tel. kom./SMS 506 602 669

e-mail: asystent.sejmik@wp.pl

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

PLIKI DO POBRANIA

odtworz wideo
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815