Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych

Centrum Informacyjno – Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych jest realizowane w okresie do 01.04.2019 r do 31.03.2022 r.

Celem projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych jest kontynuacja systemu bezpłatnego udzielania informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do porad psychologicznych, pedagogicznych, społeczno-prawnych na terenie województw: warmińsko – mazurskiego, pomorskiego.

Beneficjentami projektu mogą być osoby zamieszkujące jedno z dwóch województw /pomorskie, warmińsko- mazurskie/ posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim (nie więcej niż 10% BO) stopniu niepełnosprawności (wyjątek stanowią osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym). Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów potrzebujących wsparcia w postaci bezpłatnych porad prawnych, społecznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz uzyskania informacji o przysługujących uprawnieniach, usługach, możliwości pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej itp. Oferta jest kierowana do wszystkich osób niepełnosprawnych niezależnie od wieku, płci, rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania na terenie wymienionych województw.

Wsparcie realizowane w ramach projektu:

  • Udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
  • Poradnictwo prawne. Ustalenie sytuacji prawnej beneficjenta, pomoc w uzyskaniu brakującej lub zaginionej dokumentacji (wezwań, postanowień, decyzji itp.) oraz pomoc w uporządkowaniu i skompletowaniu niezbędnych w prowadzonych sprawach dowodów, które wielokrotnie decydują o konkretnym rozstrzygnięciu. Pomoc w przygotowaniu pism, w tym procesowych (np.: pozwy, sprzeciwy, odpowiedzi na pisma sądowe, urzędowe itp.) Pomoc w pozasądowym rozstrzygnięciu sporu lub z wykorzystaniem polubownych rozwiązań, w tym zawezwań do ugody.
  • Poradnictwo pedagogiczne, edukacyjne. Tworzenie ścieżki edukacyjno – zawodowej, ale też pomoc w rozwiązywaniu problemów, które napotka w swoim rozwoju. Wsparcie odbywa się w formie indywidualnych konsultacji. Rozpoczyna się analizą potrzeb beneficjenta, oceną jego możliwości i preferencji. Pedagog wspólnie z beneficjentem określa cel, do którego dążą.
  • Poradnictwo psychologiczne. Informacje o możliwościach psychofizycznych osoby niepełnosprawnej oraz doświadczanych przez nią trudnościach. W trakcie indywidualnego spotkania z psychologiem zostanie zanalizowana dotychczasowa oraz aktualna sytuacja osobista, rodzinna i zawodowa osoby niepełnosprawnej. Podczas rozmowy psycholog wstępnie zdiagnozuje zakres wsparcia, którego wymaga dana osoba niepełnosprawna. Postawiona zostanie diagnoza dotycząca kontynuacji wsparcia.

Z usług doświadczonych specjalistów można skorzystać :

  • odwiedzając Centrum osobiście,
  • telefonicznie,
  • listownie,
  • drogą elektroniczną.

Biuro projektu w Olsztynie:

Al. M. J. Piłsudskiego 7/9 lok. 14; 10-575 Olsztyn

Al. M. J. Piłsudskiego 11/17 lok. 102; 10-575 Olsztyn

tel. 89 523 22 14

Biuro projektu w Gdańsku:

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A; 80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24; kom./SMS 798 668 815

 

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

KIEROWNIK PROJEKTU

Małgorzata Romaniuk

KOORDYNATORZY MERYTORYCZNI

Gdańsk - Justyna Ludwikowska-Sielska

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815