Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji
Plakat projektu Zatrudnienie Wspomagane VI i VII

Zatrudnienie Wspomagane VII – rekrutacja do projektu

 

W ramach projektu realizowane będzie zatrudnienie wspomagane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Trener pracy będzie osobą, która przez cały czas trwania projektu, na każdym jego etapie, będzie pracował z beneficjentem ostatecznym.
Działania w ramach projektu będą dzieliły się na następujące etapy:
Etap I – Promocja projektu, pozyskanie uczestników.
Etap II – Rekrutacja, w tym diagnoza wieloprofilowa oraz zawieranie kontraktów.
Etap III- Rozpoczęcie wsparcia trenera pracy- poznanie predyspozycji, analiza zasobów.
Etap IV – Warsztaty psychologiczne i z doradztwa zawodowego
Etap V – Tworzenie profilu zawodowego (diagnozy predyspozycji i preferencji zawodowych oraz kompetencji społecznych w tym diagnoz praktycznych umiejętności zawodowych, próbki pracy, warsztaty grupowe, tworzenie Indywidualnego Profilu Zawodowego i Planu Działania, trening pracy i trening komunikacyjny, coaching).
Etap VI – Znajdowanie pracy (tworzenie dokumentów aplikacyjnych, praktyki, staże zawodowe, szkolenia zawodowe, trening pracy, warsztaty grupowe i trening komunikacyjny, coaching, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami).
Etap VII – Angażowanie pracodawców (tworzenie i przygotowywanie miejsc pracy, zatrudnienie, trening pracy i trening komunikacyjny, coaching, współpraca z pracodawcami i otoczeniem beneficjenta w miejscu pracy, warsztaty grupowe).
Etap VIII – Wsparcie w miejscu pracy i poza nim(trening pracy i trening komunikacyjny, coaching, monitoring przebiegu pracy i zatrudnienia, oceny okresowe, grupy wsparcia).
Równolegle do powyższych tematów będą także wykonywane następujące działania: spotkania zespołu trenerskiego i zespołu projektowego, poradnictwo psychologiczne, prace specjalisty ds. aktywizacji zawodowej , koordynowanie pracy trenerów pracy, koordynowanie projektu, obsługa księgowo-kadrowa projektu. Podstawą ich pracy będą narzędzia i metody wypracowane w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” zrealizowanego przez PFRON w partnerstwie z PFON, POPON i organizacją KARE z Irlandii. WMSON, który będzie realizował projekt posiada doświadczenie w pracy w zatrudnieniu wspomaganym. Działania w projekcie będą wzbogacone o te doświadczenie, o dobre praktyki i narzędzia wypracowane w ramach zrealizowanych modeli w projektach „Praca = Samodzielność” i „Zatrudnienie Wspomagane – Prawdziwa Praca”, modelu w projekcie innowacyjnym” Zatrudnienie Wspomagane” Fundacji Eudajmonia rekomendowanego przez KIW do programów POWER i RPO na lata 2014-2020 oraz zostaną wzbogacone o wytyczne i standardy Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

„Zatrudnienie Wspomagane” to cykl projektów pomagających zdobyć i utrzymać pracę, wykorzystujących metodę zatrudnienia wspomaganego. Pierwszy projekt został przez nas zrealizowany w 2015 roku.  Naszymi działaniami objęliśmy już ponad 500 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W każdej edycji projektu osiągaliśmy wysokie wskaźniki zatrudnienia uczestników ( 50%-80%).

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, która chce podjąć pracę – skontaktuj się z nami!

Wspieramy osoby z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, posiadamy doświadczoną kadrę!

Obecnie kontynuujemy rekrutację do ZW VII, możemy zaprosić do projektu 50 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

1. Karta zgłoszeniowa zw VII

 

 

 

 

odtworz wideo

DLA KOGO?

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (ze stopniem lekkim do 10% uczestników), niezatrudnionych, w wieku 18-64 lata, w szczególności do mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, ostródzkiego, iławskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego, działdowskiego.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na rynku pracy.

 

JAK PRACUJEMY?

W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego realizowana zgodnie ze standardami Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

Osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu, uzyskują w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej profesjonalne, kompleksowe wsparcie trenera pracy i psychologa. Proces zatrudnienia wspomaganego polega na ścisłej współpracy trenera pracy z pracodawcą, ułatwia pracodawcy zatrudnienie odpowiednich kandydatów i oferuje wsparcie podczas wdrożenia nowego pracownika na stanowisku pracy.

REZULTATY PROJEKTU:

 • uczestnik projektu znajduje i utrzymuje pracę, także na otwartym rynku pracy
 • uczestnik projektu staje się cenionym pracownikiem i współpracownikiem, pełnoprawnym członkiem zespołu
 • pracownik ma możliwość rozwijania kariery zawodowej

MOŻLIWE FORMY WSPARCIA:

 • Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy
 • Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem
 • Indywidualna diagnoza praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych bądź symulowanych warunkach pracy, kilkudniowe próby pracy – sprawdzenie się na różnych stanowiskach pracy
 • Staże zawodowe – odpowiadające na potrzeby i aspiracje uczestnika, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy
 • Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy
 • Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać ze wsparcia asystenta funkcjonalnego, np. osoby
  z niepełnosprawnością ruchową, osoby niewidome (przewodnik), osoby niesłyszące (tłumacz języka migowego).

 

Uczestnicy zamiejscowi otrzymają zwrot kosztu dojazdu, stażyści – stypendia stażowe, za udział w szkoleniu – stypendia szkoleniowe.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON.

W latach 2019-2020 projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

BIURO PROJEKTU

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, mogą uzyskać dodatkowe informacje w biurze projektu:
Olsztyn: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 pok. 107, 109, e-mail: zw.sejmik@wp.pl,
Osoba do kontaktu: Marta Piotrkowska tel./faks 89 523-84-01, tel./sms 504 830 584.

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815