Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

08 listopada 2022

W dniu 21 października 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W Zebraniu uczestniczyło 21 przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Sejmiku.

Organizacje zrzeszone w Sejmiku, które wzięły udział w Walnym Zebraniu to:
1. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
2. Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”
3. Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych
4. Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”
5. Polski Czerwony Krzyż Warmińsko – Mazurski Zarząd Okręgowy
6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Olsztynie
7. Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
8. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
9. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Giżycko)
10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Olsztynie
11. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
12. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
13. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Oddział Rejonowy w Olsztynie
14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Olsztynie
15. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION” w Bartoszycach
16. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku
17. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ” przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej
18. Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce
19. Warmińsko – Mazurski Uniwersytet III Wieku w Olsztynie
20. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA” (Ostróda)
21. Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” (Olsztyn)

Na Zebraniu Rada i Komisja Rewizyjna Sejmiku złożyły sprawozdania z kończącej się kadencji. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Absolutorium ustępującym władzom. Następnie dokonano wyboru nowych władz Sejmiku.
W tajnych wyborach pan Andrzej Karski został wybrany Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Po przeprowadzeniu tajnych wyborów do Rady i Komisji Rewizyjnej nowe władze WMSON ukonstytuowały się następująco:

Rada WMSON:
Prezes – Andrzej Karski
Wiceprezes – Mariusz Bojarowski
Wiceprezeska – Monika Falej
Wiceprezeska – Lucyna Jędryczka
Sekretarz – Małgorzata Romaniuk
Skarbnik – Andrzej Jurkian
Członek – Urszula Dudko
Członek – Stanisław Litman
Członek – Barbara Nikołajuk-Liberna
Członek – Barbara Parda
Członek – Barbara Piłat

Komisja Rewizyjna WMSON:
Przewodniczący – Andrzej Szocik
Wiceprzewodniczący – Radosław Juszczyk
Sekretarz – Wanda Balcerzak

Walne Zebranie przyjęło kierunki działań na kolejne lata:
W nawiązaniu do aktualnych problemów osób z niepełnosprawnościami przyjmujemy następujące wnioski i kierunki dalszych działań:
– rozwijanie działań Sejmiku ujętych w Strategii WMSON,
– kontynuowanie działań rzeczniczych – występowanie w imieniu osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, poszczególnych grup i wartości (w oparciu o zapisy Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, Rekomendacji Komitetu ONZ dla Polski z września 2018r, Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030).

Na poziomie krajowym:
– starania o stworzenie krajowej reprezentacji środowiska, udział w tworzeniu i pracach sieci współpracy, inicjowanych w różnych obszarach, zgodnych z celami statutowymi WMSON,
– aktywne włączenie się w konsultacje rządowych propozycji nowych rozwiązań prawnych, systemowych (m.in. Strategia rozwoju usług społecznych, programy z Funduszu Solidarnościowego, programy NiW, Przedsiębiorczość Społeczna, Ustawa o zatrudnieniu wspomaganym),
– współtworzenie założeń Nowego Systemu Wsparcia przygotowywanego przez stronę społeczną.

Na poziomie regionalnym:
– monitorowanie i udział we wdrażaniu Wojewódzkiego programu wyrównywania szans
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026,
– kontynuacja monitoringu wdrażania Konwencji ONZ w jednostkach administracji publicznej i innych, badanie dostępności (oraz szkolenie kadr organizacji w zakresie badania dostępności), propagowanie i korzystanie z mechanizmów jakie daje Ustawa o Dostępności,
– współpraca w tworzeniu, realizacji i monitorowaniu nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, delegowanie przedstawicieli WMSON do Komitetu Monitorującego Programu,

– propagowanie i współtworzenie standardów dostępności w poszczególnych miastach i gminach regionu, współtworzenie powiatowych programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
– działania mające na celu wzmocnienie reprezentacji środowiska w instytucjach publicznych (m.in. aktywizacja powiatowych społecznych rady ds. osób niepełnosprawnych, powoływanie pełnomocników, rzeczników OzN przy prezydentach miast, powoływanie rad dostępności, egzekwowanie od reprezentantów okresowych relacji ze swoich działań,
– kontynuowanie prac WMSON nad opracowaniem nowych kierunków działań Sejmiku, w tym działalności gospodarczej, odpłatnej, ZAZ, poszukiwanie nowych obszarów działań i współpracy,
– monitorowanie możliwości w zakresie tworzenia i prowadzenia mieszkalnictwa wspomaganego w województwie warmińsko-mazurskim, udział w tworzeniu i realizacji programów, rozwiązań sytemowych,
– przedstawiciele WMSON w komisjach opiniujących wnioski składane przez ngo do PFRON i Urzędu Marszałkowskiego,

– zwiększenie dostępności do przestrzeni publicznej i prywatnej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym działania zapewniające doradztwo osobom prywatnym, starającym się o zlikwidowanie barier w swoich mieszkaniach.

osoby siedzące przy owalnym stole, jedna osoba stoiosoby siedzące przy owalnym stole, jedno osoba trzyma w rękach kartki, jedna osoba trzyma w rękach segregatorosoby siedzące przy owalnym stole, jedna osoba trzyma w rękach kartkiosoby siedzące przy owalnym stole, za siedzącymi osobami na ścianie wisi godło Polski orzeł w koronie i przy ścianie stoją flagi Polski i Unii Europejskiejosoby siedzące przy owalnym stole, za siedzącymi osobami na ścianie wisi godło Polski orzeł w koronie i przy ścianie stoją flagi Polski i Unii Europejskiej, po lewej stronie za siedzącymi osobami duże oknaosoby siedzące przy owalnym stole

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815