Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Stowarzyszenie i Organizacja Pożytku Publicznego Zakres terytorialny: województwo Warmińsko-Mazurskie Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,

2) sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących – udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,

3) organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,

4) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym – w szczególności w zakresie języka migowego,

5) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem,

6) prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem,

7) ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,

8) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,

9) propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.

10) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

11) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim;

12) prowadzenie działalności charytatywnej;

13) podtrzymywanie tradycji kulturowej osób uszkodzonym słuchem, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;

14) prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących;

15) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

16) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób uszkodzonym słuchem;

17) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

18) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego osób z uszkodzonym słuchem oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii);

21) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23) działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym słuchem;

24) działań związanych z ochroną praw konsumenta;

25) promocji i organizacji wolontariatu.

26) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

27) prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego.

28) promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem.

29) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

Prezes Jacek Kocon

Dane kontaktowe

Adres
ul. Kętrzyńskiego 3/1; 10-506 Olsztyn
Telefon
089 533-34-11
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815