Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

PSONI Koło w Elblągu jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej organizacji. Koło powstało w 1992 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin. PSONI Koło w Elblągu prowadzi 6 placówek pobytu dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Elbląga i okolic.

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) – niepubliczna   placówka oświatowa oraz niepubliczna placówka służby zdrowia przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 0 do 25 lat. Uczniowie realizują w ośrodku obowiązek szkolny, korzystają z rehabilitacji ruchowej, spełniają swoje pasje i zainteresowania. Oferowane jest także wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych ze strony prawnika, psychologa i pracownika socjalnego.
  • Niepubliczne Przedszkole Specjalne – niepubliczna placówka oświatowa prowadzona przez PSONI Koło w Elblągu. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niewidzące i niedowidzące, niesłyszące i niedosłyszące, z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 3 do 7 lat.
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna – ośmioletnia szkoła podstawowa o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczniami Szkoły mogą być dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Uczniami Szkoły może być młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  • Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) – placówka dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i z kalectwami sprzężonymi. Podstawowym zadaniem Domu jest rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zarówno w środowisku rodzinnym jak i społeczności lokalnej.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) – placówka pobytu dziennego stwarzająca osobom niepełnosprawnym, mającym trudności z podjęciem pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. WTZ daje także możliwość rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznej, przygotowuje do podjęcia pracy lub uczestnictwa w szkoleniu zawodowym.

Przewodnicząca Zarządu Koła: Beata Peplińska-Strehlau

Prezes Beata Peplińska-Strehlau

Dane kontaktowe

Adres
ul. 1 Maja 1; 82-300 Elbląg
Telefon
(55) 233 75 93
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815