Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jest organizacją pozarządową, która rozpoczęła działalność w roku 1995. Od tego czasu SION stale się rozwija, podejmując liczne inicjatywy mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin z całego powiatu bartoszyckiego. W 2005r., Stowarzyszenie utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej, zaś rok później jedyną w powiecie Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Organizacja realizuje szereg cyklicznych projektów i programów, oferujących osobom z niepełnosprawnością udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej. Środki na finansowanie swojej działalności Stowarzyszenie pozyskuje we własnym zakresie, pisząc wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów grantowych ogłaszanych przez urzędy administracji państwowej i samorządowej. W ten właśnie sposób udało się uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundusze na realizację projektów min.: „Różne formy rehabilitacji – szansą pokonania barier”, „Centrum Wsparcia Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bartoszyckim”. Oferują one osobom niepełnosprawnym bezpłatny udział w różnych formach rehabilitacji, począwszy od fizjoterapii, masaż, poprzez hydroterapię i hipoterapię, na indywidualnych zajęciach logopedycznych i terapeutycznych kończąc. Kolejnym źródłem pozyskiwania funduszy są dla Stowarzyszenia środki Unii Europejskiej. Dzięki nim już od lat realizujemy przedsięwzięcia, w ramach których osoby niepełnosprawne mogą wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach zawodowych. Pierwszym takim projektem był rozpoczęty w roku 2008 „Krok ku aktywności i integracji”, oferującego uczestnikom udział w warsztatach zawodowych oraz zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego. Po jego zakończeniu w maju 2010, Stowarzyszenie nie poprzestało na laurach i przystąpiło do prac nad kolejnym wnioskiem o pozyskanie funduszy unijnych. Niedługo potem starania nasze zakończyły się sukcesem i już we wrześniu rozpoczęto realizację projektu zatytułowanego „Droga do aktywności”. Było to pierwsze przedsięwzięcia Stowarzyszenia, które umożliwiło osobom niepełnosprawnym udział w profesjonalnych kursach zawodowych kończących się wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. Podobne wsparcie oferował także realizowany w roku 2012 projekt „Aktywnie ku zatrudnieniu” oraz „Krok ku zatrudnieniu” i „W pełni sprawni na rynku pracy – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim”. Projekty te, miały na celu pomóc znaleźć pracę osobom niepełnosprawnym z powiatu bartoszyckiego. Ich uczestnicy mogli skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej i zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodów kucharza, technologa robót wykończeniowych, pracownika obsługi hotelu i wielu innych. Kursy zawodowe to jednak nie wszystko, co oferowano dla uczestnikom projektów. Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń mogli oni przystąpić do staży zawodowych u lokalnych pracodawców. Dla wielu z nich była to pierwsza praca, za którą otrzymali atrakcyjne wynagrodzenie finansowe. Przede wszystkim jednak dzięki stażom osoby niepełnosprawne zdobywali tak ważne dla pracodawców doświadczenie zawodowe, co w przyszłości może ułatwić im znalezienie stałego zatrudnienia. W latach 2012-2013 nasze Stowarzyszenie rozpoczęło także udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” realizowanym przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Te innowacyjne przedsięwzięcie miało na celu powołanie na terenie całego kraju lokalnych partnerstw złożonych z przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jedyne takie partnerstwo tworzone jest przez nasze Stowarzyszenie razem z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach. W okresie trwania projektu Stowarzyszenie wspólnie z partnerami budowaliśmy model współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, który do dnia dzisiejszego, wykorzystujemy w codziennej działalności. Działania te kontynuowane są również po zakończeniu projektu. 1 lipca 2013r., do naszego grona dołączyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz podpisano czterostronną Umowę Współpracy Partnerskiej na rzecz realizacji Partnerskiego Programu Aktywizacji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu miasta Bartoszyce. W dniu 22 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych uruchomiło Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach. Jest to jedyna taka placówka w powiecie, która zapewnia miejsca stałej pracy przystosowane do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych. Obecnie w Zakładzie oprócz 10 osób (kadra), zatrudnionych jest 25 niepełnosprawnych pracowników, którzy wykonują pracę zarobkową w ramach czterech pracowni: małej gastronomii, usług pralniczych, rękodzieła artystycznego i pielęgnacji terenów zielonych i usług porządkowych. Oprócz pracy, ZAZ zapewnia niepełnosprawnym pracownikom możliwość bezpłatnej rehabilitacji oraz stałą opiekę lekarską. Placówka nie jest bowiem typową firmą działająca dla zysku, lecz przedsiębiorstwem społecznym, którego misją jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W związku z tym wszystkie zyski z działalności wytwórczo-usługowej Zakładu przekazywane są na rehabilitację społeczno-zawodową niepełnosprawnych pracowników. Zakład Aktywności Zawodowej to największa inicjatywa w historii działalności Stowarzyszenia, ale jego utworzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i wsparcie wielu ludzi i instytucji, którym na sercu leży los osób niepełnosprawnych. Ważne okazał się przy tym dialog i współpraca pomiędzy administracją państwową i samorządową, samorządem lokalnym i wojewódzkim, miastem i powiatem, a także pojedynczymi ludźmi, zaangażowanymi społecznie w działalność na rzecz osób niesamodzielnych i najbardziej potrzebujących. Właśnie dlatego praca, jaką podjęło Stowarzyszenie, przyniosła efekt i dziś w Zakładzie pracuje już 25 niepełnosprawnych pracowników, a kolejne osoby, jeszcze się uczące, mają szansę, by w przyszłości podjąć tu zatrudnienie i aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności.

Prezes Lucyna Jędryczka

Dane kontaktowe

Adres
ul. Bema 51a; 11-200 Bartoszyce
Telefon
89 764-04-77
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815