Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Stowarzyszenie definiuje swą misję jako dawanie nadziei i udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom w walce o szacunek i godne życie. Czyni to w myśl zasady: „dziecko rodzi się nie po to, by się podobało, lecz po to, by je kochać”. Zasadniczym celem organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością oraz tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. Prowadzi działania na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych bez względu na przedział wiekowy czy posiadaną dysfunkcję. Stowarzyszenie pomaga w realizacji obowiązku szkolnego i wykonuje swe zadania poprzez integrację oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych osób niepełnosprawnych w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji itp. Stowarzyszenie motywuje osoby niepełnosprawne i ich rodziny do aktywnego życia społecznego, pomaga w likwidacji barier psychologicznych, architektonicznych, komunikacyjnych, społecznych i biurokratycznych. Stowarzyszenie organizuje imprezy związane z integracją osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. Nawiązuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi i instytucjami mogącymi wspomóc jego działalność. Stowarzyszenie wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz olimpiad sportowych, przeprowadza spotkania edukacyjne i wspierające rodziny. Ponadto upowszechniania wiedzę o prawach człowieka oraz o ochronie wolności, swobodach obywatelskich i działaniach wspomagających rozwój demokracji. Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, warsztatach lub zjazdach mających na celu podniesienie standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz podniesienie jakości działania organizacji.

Prezes Radosław Juszczyk

Dane kontaktowe

Adres
ul. Ostródzka 4c, 11-015 Olsztynek
Adres korespondencyjny
ul Ostródzka 4c, 11-015 Olsztynek
Telefon
512 337 089
Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać niepełnosprawnych

1%
podatku

Warmińsko-Mazurski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815