Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Centrum Aktywności II

CENTRUM AKTYWNOŚCI zostało powołane przez Sejmik na początku 2015r, obecnie rozwijamy jego działalność poprzez Projekt pt. „Centrum Aktywności II” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem funkcjonowania Centrum Aktywności II jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w osiągnięciu większej samodzielności, w skuteczniejszej realizacji działań związanych z aktywnością społeczną i zawodową. Działania Centrum oparte są na innowacyjnym modelu „Trener/ka Aktywności” wypracowanym i przetestowanym na Dolnym Śląsku przez Fundację Eudajmonia i własnych doświadczeniach.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i aktywności w życiu w wymiarze społecznym i zawodowym 60 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lata zamieszkujących Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki i szczycieński poprzez realizację usług aktywnej integracji społeczno – zawodowej w ramach istniejącego Centrum Aktywności jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

DZIAŁANIA

Usługi aktywnej integracji – wsparcie trenera aktywności:

 • Głównym celem jest indywidualna aktywizacja społeczno – zawodowa z uwzględnieniem specyficznych możliwości i potrzeb uczestników poprzez opracowanie i realizowanie Indywidualnego Planu Rozwoju.

Usługi aktywnej integracji – doradztwo psychologiczne, całożyciowe, grupowe, zajęcia poza placówką, pakiet aktywizujący:

 • Doradztwo indywidualne w zależności od potrzeb świadczone przez doradcę całożyciowego oraz psychologa.
 • Warsztaty grupowe realizowane przez doradcę całożyciowego oraz psychologa.
 • Wyjazdy integracyjne z elementami edukacyjno – zawodowymi.
 • Pakiet aktywizacyjny: określona pula środków, z której można sfinansować zakup produktów lub usług (dietetyk, wizażysta, zdjęcia do dokumentów, itp.).

Usługi aktywnej integracji – szkolenia, staże, wsparcie pracodawców:

 • Indywidualne szkolenia zawodowe dla uczestników o niskim poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
 • Staże zawodowe (3-6 m-cy) dla uczestników o bardzo małym doświadczeniu zawodowym.
 • Konsultacje dla pracodawców dotyczące tworzenia miejsc pracy, dostosowania stanowisk.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 • osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne – wg przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (dotyczy potencjalnych odbiorców usług asystenckich).
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • osoby zamieszkujące miasto Olsztyn, powiaty: olsztyński, ostródzki, mrągowski i nidzicki,
 • osoby w wieku aktywności zawodowej.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja i diagnoza wieloprofilowa uczestników do projektu prowadzona jest w okresie listopad – grudzień 2017 roku (I edycja); grudzień 2018 – styczeń 2019 roku (II edycja) oraz styczeń – luty 2020 roku (III edycja).

 

Harmonogram wsparcia

BIURO PROJEKTU:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.105,

10-575 Olsztyn, e-mail: centrumaktywnosci.olsztyn@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01,

kom. 504 22 55 95

 

Projekt „Centrum Aktywności II” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 11.1 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wartość ogółem: 1 276 681,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 201 431,80 zł

Wkład UE: 1 077 529,53 zł

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815