Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Prawdziwa praca

Projekt pt. „Prawdziwa praca” realizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest realizowany od 01.12.2021 r. do 31.05.2023 r. Okres realizacji Projektu może ulec zmianie.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 40 osób z niepełnosprawnościami pozostającymi bez zatrudnienia w okresie od 01.12.2021 r. do 31.05.2023 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia OzN, którzy ukończyli 18 lat (w wieku aktywności zawodowej), poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym wsparcia w formie zatrudnienia wspomaganego 40 OzN (22K, 18M) z województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 12.2021r – 05.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 40 OzN (22 K i 18 M) z województwa warmińsko-mazurskiego pozostających bez zatrudnienia, zgodnie z definicjami zawartymi w regulaminie naboru. WMSON zapewni, że: co najmniej 35% (14 OzN) uczestników projektu stanowią osoby należące do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup:
1) Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2) Osoby z niepełnospr. sprzężoną,
3) Osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Ze wsparcia będą również mogli skorzystać byli UP z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 w RPO.

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia są te osoby z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, tzn. poza barierami związanymi ze stanem zdrowia borykają się z brakiem pracy, trudną sytuacją rodzinną, niesamodzielnością, samotnością itp.

ŚCIEŻKA WSPARCIA W PROJEKCIE

Każda osoba biorąca udział w projekcie obowiązkowo otrzyma wsparcie w postaci opracowania diagnozy i Indywidualnego Planu Działania (IPD) uwzględniającego predyspozycje i stan zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej. Z IPD wynikać będą co najmniej dwie formy wsparcia, w rezultacie których dana osoba zostanie wprowadzona na rynek pracy.

 1. Katalog form wsparcia w Projekcie zawiera:
  1. Doradztwo zawodowe,
  2. Pośrednictwo pracy,
  3. Doradztwo psychologiczne,
  4. Wsparcie w formie zatrudnienia wspomaganego.
  5. Szkolenia (zawodowe, zewnętrzne),
  6. Staże zawodowe,
  7. Inne formy wsparcia wskazane w Indywidualnym Planie Działania (poradnictwo specjalistyczne, pakiet aktywizacyjny).

REKRUTACJA

Rekrutacja i diagnoza wieloprofilowa uczestników do projektu prowadzona jest w okresie od stycznia do grudnia 2022 r.

 

BIURO PROJEKTU:

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych; Al. Piłsudskiego 11/17 pok.105,

10-575 Olsztyn, e-mail: prawdziwapraca.wmson@wp.pl; tel./fax (89) 523 84 01,

kom. 504 22 55 95

 

Projekt „Prawdziwa praca” (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Wartość ogółem: 608 620,00 zł

Harmonogram wsparcia 05.2023r.

harmonogram-wsparcia-w-projekcie-05.2023

 

 

 

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815