Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie samodzielności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Dodatkowym wsparciem jest psycholog i doradca całożyciowy. Poprzez te działania pomagamy uczestnikom rozwijać  umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, komunikowania się z otoczeniem oraz odnajdywania się w różnych rolach społecznych.

UCZESTNICY: Pełnoletnie osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów (wzrok, słuch).

OKRES REALIZACJI: marzec 2018 r. – marzec 2019 r.

MIEJSCE DZIAŁAŃ: miasto Olsztyn, powiat olsztyński i ostródzki.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to osoba, która towarzyszy ON w pokonywaniu ich życiowych trudności i realizacji indywidualnych celów rozwojowych, wspierając ON w wykonywaniu codziennych czynności, których nie jest w stanie zrealizować samodzielnie ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Umożliwia maksymalne, samodzielnie funkcjonowanie klienta w środowisku. Wsparcie AOON należy rozumieć poprzez działanie w kilku obszarach, zaznaczyć należy, że wybór działań zależał będzie od indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta.

Projekt jest rozwinięciem wcześniejszych działań WMSON i zakłada rozpoczęcie na terenie trzech powiatów (m. Olsztyn, powiat olsztyński oraz ostródzki) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie usług wspierających.

Asystentura ma być kompleksowa oraz odpowiednio dopasowana do indywidualnych potrzeb ON. Idea asystentury jest koncepcją niezależnego życia ON, zakłada wspieranie osób niepełnosprawnych w takim stopniu i zakresie, by osoby te uzyskały możliwie największą kontrolę nad stylem własnego życia. Jest procesem, który ma sprzyjać niezależności życiowej ON poprzez wyrównywanie szans. Zakładamy, że usługi oferowane w trakcie trwania projektu będą świadczone w systemie ciągłym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb poszczególnych BO.

Centrum Asystentury Osobistej Osób Niepełnosprawnych pracuje 5 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 16.00 przez 12 miesięcy w roku. Asystenci świadczą usługi 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00-21.00 (poniedziałek-piątek) oraz w koniecznych sytuacjach w soboty i niedziele. Wsparcie psychologa i specjalisty całożyciowego świadczone jest w Centrum Asystentury Osobistej w miarę potrzeb BO oraz w nagłych przypadkach w trybie interwencyjnym. Całościową opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje specjalista ds rehabilitacji społecznej/superwizor poprzez organizowanie pracy zespołu, zapewnienie ujednolicenia jakości usług we wszystkich obsługiwanych powiatach, właściwego obiegu dokumentacji merytorycznej. W realizacji projektu wykorzystane zostaną sprawdzone już w Polsce metody i narzędzia, w tym innowacyjnego modelu Centrum Asystentury Społecznej dla NGO i JST, Fundacja IMAGO, MOPS Bielsko-Biała, Limes, 2015, Podręcznik organizacji.

CZYM SĄ USŁUGI ASYSTENCKIE?
Usługi asystenckie są wsparciem, mającym na celu kompensacje trudności w poruszaniu się, komunikowaniu oraz wymianie informacji, których doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Praca asystenta może obejmować pomoc w:

  • przemieszczaniu się w wybrane miejsce
  • skutecznym komunikowaniu się z otoczeniem
  • załatwianiu spraw codziennych i urzędowych
  • korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej
  • aktywizacji zawodowej
  • korzystaniu z różnych źródeł informacji, w czytaniu, prowadzeniu korespondencji
  • korzystaniu z dostępnych na rynku form wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej.

KIEROWNIK PROJEKTU

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815