Przejdź do właściwej treści strony Przejdź do menu Przejdź do sekcji siedziby organizacji

Zintegrowani Niepełnosprawni

Głównym celem projektu był wzrost potencjału Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jako federacji oraz zrzeszonych w nim organizacji z województwa warmińsko–mazurskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem szczegółowym projektu – zwiększenie poziomu umiejętności i aktywności organizacji pozarządowych w zakresie działań partnerskich z administracją samorządową i rządową, wzrost liczby profesjonalnie przygotowanych liderów organizacji i koordynatorów projektów, oraz podniesienie aktywności organizacji w zakresie wspólnych i indywidualnych przedsięwzięć (projektów, stanowisk w istotnych dla środowiska sprawach) w ramach sieci.

Celem było również wzmocnienie instytucjonalne i finansowe WMSON i członków – organizacji pozarządowych, przez uzyskanie pełniejszej wiedzy dotyczącej skuteczności dotychczasowych działań, wypracowania standardów i planów działań, zwiększenie kompetencji kadr i rozszerzenie sieci o minimum 5 nowych organizacji (w okresie realizacji projektu przystąpiło do Sejmiku 8 nowych NGO).

odtworz wideo
odtworz wideo
odtworz wideo
odtworz wideo
odtworz wideo
odtworz wideo

DZIAŁANIA:

 • ewaluacja zewnętrzna Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Analizie został poddany wizerunek organizacji, skuteczności działań oraz zmiany, jakie zaszły w okresie ostatnich 17 lat w organizacjach pozarządowych należących do sieci. Efektem badania jest raport, który posłużył do stworzenia strategii rozwoju oraz standardów WMSON;
 • 10 powiatowych debat na temat aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych. Spotkania były okazją do identyfikacji aktualnych problemów osób niepełnosprawnych i zaplanowania wspólnych działań oraz aktywizacji Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Organizacja trzech konferencji Zintegrowani Niepełnosprawni z udziałem ok. 70 osób każda. Spotkania poświęcone były tematyce rozwijania działalności organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych we współpracy z administracją publiczną. Dzięki organizacji konferencji stworzona była możliwość wymiany doświadczeń w zakresie nowatorskich rozwiązań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz w zakresie działania sieci organizacji i reprezentacji środowiska niepełnosprawnych (m.in. zatrudnienie wspomagane, ekonomia społeczna);
 • Wypracowano standardy działania sieci regulujące kwestie członkostwa, samoregulacji, współpracy wewnętrznej, komunikacji, tworzenia partnerstw lokalnych.
 • Powstała pięcioletnia strategia rozwoju Sejmiku.

 

SZKOLENIA:

 • Skuteczny Lider Organizacji (SLO). Cykl 7. szkoleń dla 14. osób zarządzających organizacjami pozarządowymi i pracowników. Tematy: zarządzanie zespołem, komunikacja międzyludzka, zarządzenie czasem, rozwiązywanie problemów i konfliktów, techniki współpracy z administracją publiczną. Absolwenci zdobyli kompetencje do zarządzania zespołem, wdrażania zmian, inicjowania partnerstw i rozwoju organizacji pozarządowych;
 • Skuteczny Koordynator Projektów (SKP). Był to cykl 7. szkoleń dla 14. osób zarządzających organizacjami pozarządowymi i pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności do inicjowania, planowania i realizacji projektów. Tematy: metodyki zarządzania projektami, komunikacja w zespole, analiza ryzyka, aspekty prawne i finansowe, monitoring i ewaluacja oraz narzędzia informatyczne;
 • Odbył się cykl wyjazdowych szkoleń otwartych dla członków, kadry i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Tematy: budowanie partnerstw, współpraca z administracją publiczną, pozyskiwanie funduszy, przygotowanie projektu i wniosku o dofinansowanie, aspekty prawne, system wsparcia osób niepełnosprawnych, komunikacja w zespole, public relations, zarządzanie czasem, zatrudnianie pracowników w organizacjach pozarządowych, planowanie działań, narzędzia informatyczne, praca z trudnym klientem itp.;
 • Odbyły się 2 trzydniowe wizyty studyjne (Warszawa, Gdynia-Elbląg). Podczas wyjazdów członkowie Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych zapoznawali się z modelowymi rozwiązaniami w zakresie współpracy w organizacji sieciowej i sieci z administracją publiczną w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych;
 • Zorganizowano wielomiesięczne wsparcie doradcze w Olsztynie i wyjazdowe do organizacji. Wsparcie obejmowało tematy uczestnictwa członków w Powiatowych Społecznych Radach do spraw Osób Niepełnosprawnych i innych wspólnych zespołach tematycznych, tworzenia projektów i zarządzania, tworzenie inicjatyw partnerskich, ewaluacji, przygotowania strategii i planów działań, księgowości, prawa, itp. Przy wsparciu doradczym powstało ponad 20. projektów o dofinansowanie działań. 9 organizacji pozarządowych przygotowało własną strategię rozwoju. Powstało również 10 stanowisk Sejmiku w istotnych dla środowiska sprawach dotyczących polityki na rzecz osób niepełnosprawnych, przekazanych instytucjom i mediom.

 

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA:

 • Powstały 4 wkładki do Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. Zamieszczone w nich zostały materiały tematyczne związane z projektem – przykłady dobrych praktyk współpracy Warmińsko–Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i członków z administracją publiczną, innowacyjnych działań, upowszechnianie wspólnych stanowisk i ekspertyz, efektów projektu;
 • Powstał 3-odcinkowy film poświęcony Warmińsko-Mazurskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych oraz członkom organizacji. Film miał na celu pokazanie wpływu działań organizacji pozarządowych na rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych oraz promowanie przykładów współpracy organizacji pozarządowych i pozostałych sektorów w tej dziedzinie;
 • Powstała publikacja zawierająca materiały dotyczące powstania i działalności WMSON, działania organizacji w partnerstwie oraz materiały wypracowane w ramach projektu, np. prezentacja organizacji z zakresem działań, informacje o debatach powiatowych, strategia rozwoju WMSON, standardy działania.
 • Powstała publikacja z płytą dvd \”Język migowy w organizacjach pozarządowych – minirozmówki\”.

 

Głównymi rezultatami projektu jest powstanie strategii rozwoju sieci, roczny plan działania, standardy funkcjonowania i współpracy, raport z ewaluacji zewnętrznej Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Osiągnięcie założonych rezultatów wpłynie na wzrost potencjału WMSON i jego organizacji. Poszerzenie wiedzy i umiejętności liderów, pracowników, wolontariuszy, przygotowanie dokumentów diagnostycznych i planistycznych trwale wzmocni instytucjonalnie organizacje pozarządowe. Przygotowanie projektów i dofinansowanie zadań wzmocni je również finansowo. Wspólna praca, aktywność z przedstawicielami administracji zaowocuje rozwojem i kontynuacją trwałych mechanizmów współpracy na przyszłość. Rozszerzenie sieci zwiększy jej reprezentatywność i skuteczność.

Przekaż nam

Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

1,5%
podatku

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Przekaż nam 1,5%
podatku
Pomóż nam wspomagać osoby z niepełnosprawnością

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Nr KRS 0000029987

Olsztyn - siedziba

Budynek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. nr 14

NIP: 739-28-75-836
REGON: 510264945
KRS: 0000029987
Nr konta Bank Pekao S. A.: 47 1240 5598 1111 0010 6634 9328
Poczta epuap:
/W-MSON/wmsonepuap

Biuro projektów Olsztyn

Budynek Narodowego Banku Polskiego 10-575 Olsztyn
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 11/17, pokoje od nr 101 do nr 109 oraz pokój 415 IV piętro (CIPON i BK III)

Biuro projektów Gdańsk

ul. Dyrekcyjna 6 pok. 15 i 15A
80-852 Gdańsk
tel. +48 58 666 99 24
kom./SMS 798 668 815